วัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม🌱 (Environmentally Friendly Products)
คือ วัสดุที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับ
ผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์🌱
วัสดุทำป้ายในกลุ่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีเทค ยี่ห้อ GREEN JET MEDIA🌱

มีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า